Polityka Ochrany

Používáním našich webových stránek nám svěřujete své údaje. Jsme si vědomi velké odpovědnosti, záleží nám na zabezpečení vašich osobních údajů a umožňujeme vám nad nimi plnou kontrolu. Ujišťujeme vás, že splňujeme zákonné požadavky v oblasti ochrany a zabezpečení dat. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, jaké údaje shromažďujeme a za jakým účelem a jak je můžete aktualizovat, exportovat, mazat a spravovat. Zásady ochrany osobních údajů jsou implementace informační politiky společnosti Green M vůči uživatelům webových stránek Green M (dále jen „webové stránky“) ve všech aspektech zpracování a ochrany osobních údajů.

1. OSOBNÍ DATA

 1. Zpracováváme údaje uživatelů webových stránek, které podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o bezplatném pohyb těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / WE (dále jen „obecné nařízení“ nebo „GDPR“), jsou osobní údaje.
 2. Správce osobních údajů uživatelů webových stránek je vlastníkem a provozovatelem webových stránek, Green M Sp z o.o., NIP: 8272325861, REGON: 387977321, KRS 0000879617. Správce lze kontaktovat písemně, klasickou poštou na adresu: Stara Rozlewnia, ul. Sienkiewicza 3 98-200 Sieradz nebo e-mailem na adresu: biuro@greenm.pl.
 3. Zpracováváme údaje poskytované uživateli webových stránek za účelem a v rozsahu nezbytném pro řádné fungování webových stránek a poskytování hodnot a účinků, které jsou zajištěny rozsahem fungování webových stránek, jako je například příprava odpovědi na poptávka.
 4. Jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa uživatelů webových stránek nebudou uložena, pokud je uživatel webových stránek neposkytne dobrovolně, například v informačním zpravodaji, v žádosti o zaměstnání nebo v dotazu adresovaném nám.
 5. Zpracováváme také údaje uživatelů webových stránek statistické povahy, abychom se dozvěděli o způsobu, jakým uživatelé používají webové stránky, a abychom zlepšili jeho provoz.
 6. Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů ani osobní údaje týkající se odsouzení za trestný čin a porušení zákona nebo souvisejících bezpečnostních opatření.
 7. Zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek pro jiné účely, než které jsou uvedeny v předchozích větách (například marketing služeb nebo příjem komerčních informací), probíhá až po získání souhlasu uživatele a v rozsahu uvedeném v souhlasu v otázka.
 8. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, může však být nutné podniknout příslušné kroky na webových stránkách, včetně zodpovězení dotazu. Poskytnutí dalších osobních údajů (tj. Údajů, které nejsou nutné k poskytování služby elektronickými prostředky) není povinné a je na uvážení uživatele, kterého se údaje týkají, a jejich zpracování závisí na získání souhlasu uživatele. Uživatel může nastavit prohlížeč tak, aby blokoval všechny soubory cookie z konkrétní domény nebo všech domén, a také nastavit na úrovni zařízení – zařízení může poskytnout nastavení, pomocí kterého může uživatel ovládat shromážděné informace.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ke shromažďování a ukládání informací používáme celou řadu technologií, včetně souborů cookie, místního úložiště, jako je mezipaměť prohlížeče nebo aplikace, databází a protokolů serverů.
 2. Vstup na naši webovou stránku automaticky zahájí přenos informací na server naší webové stránky a prostřednictvím prohlížeče nainstalovaného v zařízení uživatele webové stránky a jeho dočasného uložení na tzv. log soubor. Na tento proces nemáme žádný vliv. Níže jsou shromažďovány informace bez účasti uživatele webových stránek a jsou uloženy, dokud nebudou automaticky smazány:IP adresa zařízení odesílajícího dotaz v síti,
  1. datum a čas vstupu,
  2. jméno a adresa URL,
  3. použitý prohlížeč a existující operační systém spuštěný v síti a jméno poskytovatele internetových služeb poskytujícího uživatele internetových služeb.
 3. Oprávněný zájem (efektivní a rychlé zpracování údajů o uživateli). Proto jsme s dodavatelem uzavřeli smlouvu v souladu s čl. 28 GDPR, ve kterém se poskytovatel jako zpracovatel zavazuje zpracovávat uživatelská data pouze podle našich pokynů a dodržovat standardy ochrany údajů přijaté v EU.

3. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uživatel má možnost blokovat ukládání cookies příslušným nastavením v softwaru prohlížeče. V takové situaci však nemusí být plně využity všechny funkce dané webové stránky. Uživatel může také zablokovat shromažďování údajů produkovaných soubory cookie a souvisejících s používáním webových stránek Google (včetně IP adresy), jakož i blokovat zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz
 2. Jako alternativu k zásuvnému modulu prohlížeče nebo jako součást prohlížečů na mobilních zařízeních lze prostřednictvím tohoto odkazu nainstalovat opt-out-cookie, který blokuje budoucí ukládání dat pomocí Google Analytics jako součást této stránky.
 3. Monitorujeme informace o uživateli pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na webových stránkách.
 4. Naše webové stránky používají Mapy Google k zobrazování map a k přípravě pokynů. Mapy Google jsou spravovány společností Google. Používáním našich webových stránek souhlasí uživatel webových stránek se shromažďováním, zpracováním a používáním automaticky registrovaných údajů a také údajů poskytovaných uživatelem společností Google, jedním z jejích zástupců nebo dodavatelů třetích stran. Údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu podle čl. 6 s 1 lit. GDPR. Podmínky použití pro Mapy Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/terms?hl=cz
 5. V rámci naší nabídky, na základě oprávněného zájmu o správu naší online nabídky, online dotazu a zákaznického servisu podle čl. 6 s 1 lit. f GDPR, předáváme osobní údaje uživatelů webových stránek subdodavatelům a spolupracovníkům Green M, kteří zpracovávají údaje pouze na naši žádost a na základě smlouvy jsou povinni chránit svěřené údaje. Subdodavatelé a spolupracovníci je zpracovávají pro potřeby Green M v souladu s pokyny a zásadami ochrany osobních údajů a za použití všech příslušných opatření k zachování důvěrnosti a bezpečnosti informací.
 6. Osobní údaje uživatelů webových stránek mohou být předány příjemcům ve třetích zemích (USA), tj. Mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo mezinárodní organizace.
 7. Web obsahuje vložený obsah (např. Videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová podobným způsobem, jako kdyby uživatel navštívil konkrétní web přímo. Tyto stránky mohou shromažďovat informace o uživatelích, používat soubory cookie, připojovat další externí sledovací systémy a sledovat interakce s vloženým materiálem.

4. BEZPEČNOSTNÍ

 1. Správce vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil veškeré prostředky fyzické, technické a organizační ochrany osobních údajů proti náhodnému nebo úmyslnému zničení, náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení, použití nebo přístupu v souladu se všemi příslušnými předpisy. K zajištění bezpečnosti shromážděných a zpracovaných osobních údajů používáme:
  1. Šifrování zajišťující soukromí dat během jejich přenosu,
  2. Kontrola postupů pro shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření k zabránění neoprávněnému přístupu do našich systémů,
  3. Omezení přístupu k osobním údajům. Pouze zaměstnanci, subdodavatelé a spolupracovníci společnosti Green M ji mají, pokud je to odůvodněno v souladu s čl. 6 1 lit. b GDPR a nezbytné z hlediska smlouvy nebo na základě oprávněného ekonomického a efektivního zájmu na podnikání. Každý, kdo má takový přístup, je povinen zachovávat přísnou důvěrnost a v případě nedodržení těchto povinností může dojít k následkům, včetně ukončení spolupráce.

5. UŽIVATELSKÁ PRÁVA

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uživatel webových stránek právo:
  1. žádosti správce o přístup k osobním údajům uživatele webových stránek,
  2. žádosti správce o aktualizaci a opravu osobních údajů uživatele webových stránek,
  3. žádosti od správce o vymazání osobních údajů uživatele webových stránek,
  4. žádosti správce o omezení zpracování osobních údajů uživatele webových stránek,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů uživatele webových stránek,
  6. přenos osobních údajů uživatele webových stránek,
  7. podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. Z práv uvedených v bodě 5.1. Uživatel webových stránek může používat následující:
  1. e-mailový kontakt na: biuro@greenm.pl
  2. písemný kontakt klasickou poštou na adresu: Stara Rozlewnia, ul. Sienkiewicza 3 98-200 Sieradz.